ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN


Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Iced Image zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: http://www.Iced-Image.com Algemene-Verkoopvoorwaarden

1.2 Door een bestelling bij Iced Image  te plaatsen gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

1.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.

1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van Iced Image  gelden ook ten behoeve van eventueel door Iced Image  ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Iced Image  zijn vrijblijvend. Iced Image  heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als Iced Image  uw bestelling heeft geaccepteerd. Iced Image  heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 U kunt betalen door gebruik te maken van één van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.

3.3 U kunt betalen via iDEAL. Bij deze betaalmethode kunt u direct tijdens het bestelproces de betaling afhandelen met uw eigen bank. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Als u telebankiert, kunt u direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden.

3.4 Als u niet tijdig, volledig betaalt, heeft Iced Image  het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Als de prijzen van de aangeboden artikelen en diensten stijgen in de periode tussen het moment dat u bestelt en de uitvoering van de bestelling door Iced Image , heeft u het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Iced Image .

Artikel 4. Levering

4.1 De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen 30 werkdagen, tenzij door Iced Image  anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Tot het moment van levering heeft u dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

4.2 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over als u het verschuldigde bedrag betaald heeft. Het risico terzake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door Iced Image  geleverde artikelen rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.

6.2 Iced Image  garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Iced Image  te melden.

7.2 Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Iced Image  de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen.

7.3 Heeft u gepersonaliseerde producten besteld en betaald met iDEAL, Mastercard, of Visa dan nemen we uw bestelling direct in productie. Vanwege het persoonlijke karakter komt het recht op wijziging, retournering en annulering van uw bestelling te vervallen. Een bestelling kan wel worden geannuleerd als u gekozen heeft voor een overboeking en de betaling nog niet hebt gedaan.

7.4  Onze beeldschermen zijn gecalibreerd en de printerprofielen zijn daarop afgestemd. Wij gebruiken uw ge-uploade bestand "as it is". Houd er rekening mee dat kleuren en maten kunnen afwijken van de beeldschermweergave van uw eigen computersysteem.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Iced Image  is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en Iced Image , dan wel tussen Iced Image  en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Iced Image .

Artikel 9. Diversen

9.1 U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat Iced Image  deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.

9.2 Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Iced Image  in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door Iced Image  vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.

9.3 Iced Image  mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.

9.4 Onverminderd de overige aan Iced Image  toekomende rechten, heeft Iced Image  in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11. Schade, aansprakelijkheid en garantie

11.1 Iced Image  is voor toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van overeenkomsten die vallen onder de Algemene Voorwaarden slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding door hetzij hernieuwde levering van goede producten hetzij een geldelijke vergoeding die de factuurwaarde niet te boven gaat. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade, zoals aanvullende schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst, is uitgesloten. 

11.2 Voor zover in de vorige alinea aan ons verplichtingen worden opgelegd hoeven wij deze pas na te komen nadat onze wederpartij het door hem aan ons verschuldigde, waaronder hetgeen hij uit andere overeenkomsten aan ons verschuldigd is, heeft voldaan. 

11.3 Voor door ons geleverde, maar niet geproduceerde goederen, wordt uitsluitend garantie gegeven, zoals die door een toeleverancier aan ons wordt verleend en nagekomen. Eventuele restitutie wordt verleend als de garantie geaccepteerd wordt door de toeleverancier en wel ten hoogste voor het bedrag dat door deze aan Iced Image  wordt vergoed.  

11.4 Indien door Iced Image  geleverde teksten en afbeeldingen door cliënt gebruikt worden voor reproductiedoeleinden zijn wij slechts aansprakelijk voor eventuele door ons gemaakte fouten in het oorspronkelijke ontwerp en nooit voor het geproduceerde. cliënt is zelf aansprakelijk voor controle van het geleverde alvorens tot reproductie over te gaan en eventuele fouten per omgaande aan Iced Image  te melden, zodat deze door ons hersteld kunnen worden. Iced Image  is niet aansprakelijk voor enige montage-, plaatsingskosten of andere herstelschade indien eventuele fouten of gebreken geconstateerd worden na verwerking van geleverde materialen.   

11.5 Voor directe- of indirecte schade aan derden, veroorzaakt door of in verband met door Iced Image  geleverde goederen zijn wij niet aansprakelijk.

11.6 Iced Image  accepteert bij aanvaarding van een opdracht geen aansprakelijkheid voor inbreuk op enig daarop rustend intellectueel eigendomsrecht van derden. In geval Iced Image  door derden wordt aangesproken wegens inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, vrijwaart de klant Iced Image  voor alle schade die Iced Image  ten gevolge daarvan lijdt, met inbegrip van datgene waartoe Iced Image  door derden wordt aangesproken en inclusief de bij Iced Image  veroorzaakte kosten.